top of page

 מכשיר פדיקור מקצועי חשמלי Bario | תעודת אחריות

מדיניות אחריות יצרן וחזרות וביטולים
תעודת אחריות מוגבלת לשנה אחת עבור מכשיר הסרת עור מוקשה Bario 

 

מה מכסה האחריות?
בהתאם להגדרות ולתנאים של היצרן Hosan Tech בתעודת האחריות , חברת סבאג פרו מתחייבת כי תתקן או תחליף את מכשיר פדיקור חשמלי מקצועי  Bario (ה"מכשיר") שאליו צמודה התעודה בצירוף חשבונית מס קבלה המפרטת את המוצר, תאריך ומקום רכישה.

במידה וניכרים במוצר פגמים מהותיים בגוף המוצר או בפעולתו, אשר נגרמו על ידי היצרן Hosan Tech . מקרים יוצאי דופן ללא אחריות: נזק על חלקי המכשיר כתוצאה משימוש לא נכון, נזק חיצוני למוצר כגון: שריטות, שינוי צבע וכו' אין אחריות על פלטת הליטוש .

מי זכאי להגנות המפורטות בתעודת אחריות זו?
רק את/ה, הרוכש המקורי של המכשיר זכאי להגנות המפורטות בתעודת אחריות זו. סבאג פרו עשויה לדרוש ממך להוכיח את היותך הרוכש המקורי של המכשיר באמצעות הצגה של הקבלה או החשבונית המקורית על רכישת המכשיר .

מהו משך תקופת הכיסוי של תעודת האחריות?
האחריות מכסה תביעות המוגשות ל- סבאג פרו בתוך שנה אחת (1) מיום הקנייה המקורית של המכשיר. תביעות שתוגשנה לאחר שנה אחת (1) מתאריך הרכישה אינן מכוסות. חברת סבאג פרו  עשויה לדרוש ממך להוכיח את תאריך הרכישה באמצעות קבלה או חשבונית עליהן מצוין תאריך רכישת המכשיר. על תביעות הנוגעות למכשיר שתוקן או הוחלף להגיע אל סבאג פרו לפי המאוחר בין (א) שנה אחת (1) מיום שרכשת את המכשיר המקורי או (ב) תשעים (90) ימים מהתאריך בו מרכז השירות של סבאג פרו החזיר אליך את המכשיר המתוקן או המוחלף.

איך מקבלים שירות לאחריות?
על מנת לקבל שירות לאחריות, יש לפנות ליבואן סבאג פרו באימייל: info@sabagpro.com   ולציין את הפרטים הבאים: שם+משפחה, טלפון , מקום רכישה, ותאריך קניה. טופס אישור החזרת מוצר יישלח אליך בחזרה ועלייך למלאו בשלמות לפני משלוח המוצר אל סבאג פרו. כמו כן, יהיה עליך להסכים להוראות סבאג פרו בנוגע למשלוח ולחומרים החייבים להתלוות אל המכשיר (כגון קבלה המאשרת את מעמדך כרוכש המקורי ואת תאריך הרכישה, וטופס מלא של החזרת המוצר). מומלץ, להגנתך, לבטח את משלוח המכשיר אל סבאג פרו מפני שנזק שנגרם במהלך המשלוח אל סבאג פרו איננו מכוסה באחריות זו. כמו כן מומלץ לשלוח את המכשיר בדרך שניתן לעקוב אחריו, כדי להבטיח שהמכשיר אכן הגיע אל סבאג פרו
עלויות משלוח
ההוצאות על אריזה ומשלוח של המכשיר אל סבאג פרו חלות עליך. סבאג פרו תשלם את הוצאות האריזה והמשלוח בחזרה אליך, אך אם בקבלה, בבדיקה ומבחינה של המכשיר ע"י סבאג פרו תמצא סבאג פרו כי המכשיר אינו פגום פיסית או תפעולית, כי אז יחול עליך החיוב בתשלום הוצאות האריזה והמשלוח של המכשיר בחזרה אליך.

מה אינו מכוסה על ידי תעודת אחריות זו?
תעודת אחריות זו אינה מכסה נזק כתוצאה משימוש לא נכון (כולל שימוש שלא כמתואר בהנחיות למשתמש הנלוות למכשיר), שימוש לקוי, חוסר טיפול סביר, הוספת חלקים שלא סופקו יחד עם המכשיר, אבדן של חלקים, שימוש בחלפים בלתי מאושרים או חשיפת המכשיר לכל זרם חשמל שונה מן המצוין.* האחריות בטלה באם המכשיר טופל אצל כל מי שאינו מאושר על ידי סבאג פרו, ואין לסמוך על סבאג פרו בכל נזק שהוא תוצאה של תיקון שנעשה ע"י כל מי שאינו מאושר ע"י מרכז השירות של סבאג פרו.
* יש לקרוא בקפידה את הוראות השימוש המצורפות

bottom of page