top of page

תקנון שימוש באתר 

תקנון אתר מכשיר פדיקור בריו

18.01.22

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של בריו ישראל bario \ והמנוהל ע"י חברת סבאג פרו

(להלן-"בריו") ( להלן-"סבאג פרו") (להלן- "האתר") .

האמור בלשון זכר מתכוון גם ללשון נקבה, ולהיפך. האמור בלשון יחיד מתכוון גם ללשון רבים, ולהיפך.

טרם השימוש באתר, אנא קרא/י בעיון את תנאי השימוש באתר )להלן-"תנאי השימוש) המהווים את הבסיס להתקשרות עם חברת סבאג פרו , לשימוש באתר ולכל מצג, התחייבות ורכישה באמצעות האתר.

בעצם השימוש וביצוע פעולות באתר, בכל צורה שהיא, הנך מצהיר/ה ומאשר/ת כי קראת בעיון, הבנת ואת/ה מסכים/מה ומקבל/ת על עצמך את תנאי השימוש ולא תהיה לך ו/או למי מטעמך כל טענה, דרישה ו/או תביעה נגד חברת סבאג פרו ו/או כל גוף הקשור עימה , מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות מפורשות שניתנו בהתאם לתנאי השימוש.

 

בכפוף לתנאי השימוש, המונח "משתמש/ת" משמעו כל אדם העושה שימוש באתר זה בכל דרך וצורה שהיא.

תנאי השימוש, השימוש, וכל הפעולות באמצעות האתר נשלטים על ידי חוקי מדינת ישראל וכפופים לדין הישראלי בלבד. לבית המשפט המוסמך באילת סמכות שיפוט מקומית, ייחודית ובלעדית, בכל עניין ומחלוקת הנוגעים לתנאי השימוש, לשימוש או לכל עילה שמקורה בפעולה שהתבצעה באמצעות האתר.

רישומי המחשב של חברת סבאג פרו בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות ולפרטי הפעולות.

אתר האינטרנט של בריו הינו ערוץ שיווק נוסף לשאר ערוצי השיווק הישירים והעקיפים הקיימים למוצרי מכשיר הפדיקור בריו בישראל כדוגמת נקודות מכירה בקניונים ומכירת מוצרים בחנויות מובחרות .

אין החברה מתחייבת להתאמת מחירים בין ערוצי השיווק השונים ותאפשר לכל רוכש לבחור

את ערוץ המכירה המתאים לו בהתאם לדרישותיו.

אם אינך מסכים/מה לתנאי השימוש ולאמור לעיל, אנא צא מן האתר והימנע מכל שימוש בו.

 

1.       דרכי פעולה ,הזמנה ותשלום באתר .

השימוש והפעולות באתר מוגבלים למשתמשים ממדינת ישראל בלבד, העומדים בתנאים המצטברים:

1. תושב ישראל, הנושא ת.ז. ישראלית תקפה, או אישיות משפטית שהתאגדה ורשומה כדין בישראל

    וכשירה לפעול ולקבל על עצמה התחייבויות.

2. בעל כרטיס אשראי המונפק והתקף בישראל והשייך לאחת מחברות האשראי: ויזה כ.א.ל., ויזה, ישראכרט ו MAX.

3. בשלב זה אין אנו מכבדים כרטיס מסוג אמריקן אקספרס .

4. בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט.

5. חברת סבאג פרו רשאית למנוע מגולש באתר (להלן: "המבקר" ו/או " הלקוח") את ההשתתפות באיזה מהמכירות באופן זמני, או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש.

6. בלי לגרוע מהאמור לעיל, תהיה סבאג פרו , מתוקף מעמדה כבעלת האתר וכמנהלה, רשאית (האופציה או האפשרות ) למנוע ממבקר להשתתף באיזה מהמכירות ולהגיש הצעות בכל אחד מהמקרים הבאים:

     6.1  אם מבקר עשה שימוש בשירותי האתר ו/או חברת סבאג פרו לביצוע מעשה בלתי חוקי, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה .

6.2 אם מבקר מסר במתכוון פרטים שגויים.

6.3 אם מבקר ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברת סבאג פרו או בצדדים שלישיים

6.4 אם מבקר הפר את תנאי הסכם זה או כל הסכם אחר עם חברת סבאג פרו או מי מטעמו ו/או אם נמנע מלשלם, שלא כדין, עבור מוצרים שרכש מהאתר ו/או חברת סבאג פרו, בין באמצעות אתר זה ובין בכל דרך אחרת.

6.5 אם כרטיס האשראי שברשות המבקר נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי. מוקדם לאישור הפעולות - אישור חברת כרטיסי האשראי לחיוב שבוצע באתר .

2.       הזמנת מוצרים

הזמנת המוצרים באמצעות האתר - בדרך של יצירת סל קניות אליו מצטברים כל המוצרים שרכשת באתר. קבלת ההזמנה בחברת סבאג פרו- הינה אך ורק לאחר סיום הרכישות באתר ואישור ההזמנה הסופית.

מועד קבלת ההזמנה יחשב כמועד שנרשם במחשבי סבאג פרו.

כל עוד לא אושרה ההזמנה הסופית, הנך רשאי/ת לחזור בך ולבטל את ההזמנה.

תשלום – יעשה באמצעות כרטיס אשראי בלבד במידה והנך משתמש/ת פרטי/ת, או באמצעות כרטיס או חשבון אשראי, במידה והנך משתמש/ת עסקי/ת.

3. תשלום

1. תשלום בכרטיס אשראי תקף וחוקי דרך האתר באינטרנט .

2. תשלום בכרטיס אשראי תקף וחוקי דרך התקשרות למשרדי החברה בטלפון 0584448777 ו/או תשלום בהעברה בנקאית לחשבון החברה ו/או כל צורת תשלום שנציג מוסמך של החברה יאשר.

3. בכל מקרה בו יוזנו פרטי אשראי לא נכונים אם בצורה מכוונת ואם לא , לא תשא החברה בכל עלות הקשורה לעיכוב אספקת המוצר לבית הלקוח.

הרינו להודיע כי מתן פרטים כוזבים מהווה עבירה פלילית על פי חוקי מדינת ישראל וחברת סבאג פרו

לא תהיה קשורה בכל צורה ישירה או עקיפה לפעולות מסוג זה .

4. אספקת המוצרים

4.1 אספקת המוצרים שנרכשו באמצעות האתר, תתבצע תמורת תשלום דמי המשלוח המצוינים באתר ובהתאם למועדי האספקה הנקובים לצד המוצרים.ובכפוף לעיכובים עקב גורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת חברת סבאג פרו או האחראי על ביצוע האספקה.

4.2 אספקת המוצר תבוצע כפי שהוא ("AS IS").

4.3 אספקת המוצרים אשר מוזמנים ע"י הלקוח בהזמנת דרך האתר הינה בדואר רשום או בשרות עד הדלת ע"פ בחירת הלקוח, תוך שימוש בתשתיות הדואר של דואר ישראל וכל זאת בכפוף לתקנון רשות הדואר (אשר ניתן לעיין בו באתר של רשות הדואר ) .אין החברה אחראית לשיבושים אשר יגרמו באספקת המוצרים בעקבות פעילותה של רשות הדואר ולא תהיה ללקוח כל פניה , טענה או תביעה לגבי טיב שירות זה .

4.4 לחברה קיימת האפשרות לספק את המוצרים ע"י קבלן משלוחים חיצוני או פנימי לחברה וזאת על פי ראות עיניה של החברה ללא כל מתן דין וחשבון לגורם כזה או אחר או הודעה בנושא

4.5עלות משלוח המוצרים: לדואר רשום –  20 ₪

לשרות משלוח עד הבית עלות 55 ₪ - ברכישה טלפונית בלבד

4.6  אספקת המוצרים תהיה בכפוף ליכולתם של רשות הדואר או קבלני המשלוחים לספק את המוצרים ברחבי הארץ תחת מגבלות שונות כגון הגבלות ביטחוניות וכדומה.בכל מקרה שבו לא תהיה לחברה אפשרות לספק את המוצר ללקוח עקב העדר תשתית מתאימה תציע החברה ללקוח לאסוף את פרטי הזמנתו מסניף הדואר הקרוב למקום מגוריו .כל מקרה זה יהיה נתון להסכמתו של הלקוח , ובמידה ובחר הלקוח לסרב תהיה החברה רשאית לבטל את ההזמנה באופן חד צדדי ללא הפרה של תנאי ההתקשרות בין הלקוח לחברה.

4.7  זמני אספקת המוצר הינם עד 21 ימי עסקים אשר כוללים כל יום בימות השבוע למעט ימי שישי , ערבי חגים ומועדים, שבת וימי חגים ומועדים_(להלן-"זמן האספקה ").

בכל מקרה בו לא תוכל לספק החברה את המוצרים ללקוח תחת מגבלות הזמן הנתון, תודיע החברה ללקוח על כך ותינתן ללקוח האפשרות להמתין למוצר עד אספקתו ע"י החברה או לחלופין לבטל את ההזמנה .

בכל מקרה הדבר לא יהיה עילה לפיצוי או בגין הפרה.

במידה וצוין כי זמני האספקה שונים מאלו המצוינים תחת סעיף זה תעשה החברה כל מאמץ אפשרי לספק את המוצר אולם במידה ולא יעלה הדבר בידה , תהיה התנהלות החברה כמצוין על פי סעיף זה.

4.8  מוצרי החברה המופיעים באתר הינם מוצרים אשר נמצאים על פי רוב דרך קבע בצורה זמינה במחסני החברה ועל כן מסופקים ישירות ללקוח. חלק ממוצרי החברה המופיעים באתר הינם מוצרים אשר אינם נמצאים דרך קבע במחסני החברה והינם מוצרים אשר מסופקים ללקוח לאחר איסופם ממחסני היבואן או הספק אשר משווקם בארץ.

בכל מקרה שבו יתכן עיכוב או חוסר יכולת לאספקת המוצר ללקוח עקב מוצר לא זמין , תודיע על כך החברה ללקוח .במקרה זה תינתן ללקוח האפשרות להמתין לאספקת המוצר ע"י החברה במועד הקרוב ביותר האפשרי או לחלופין לבטל את הזמנתו.

4.9  מקרה של אספקת מוצר שונה מזה אשר הוזמן ע"י הלקוח ,יוחלף המוצר למוצר המקורי אשר הוזמן ועלויות החלפת המוצר לא יהיו על הלקוח.

 

5. מדיניות החזרות וביטולים

כל הרוכש מוצר באתר http://www.bario.co.il "בריו", רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981- חוק הגנת הצרכן) להלן-"החוק")

5.1 כללי הביטול המלאים נמצאים בחוק הגנת הצרכן והם המחייבים.

5.2 ביטול עסקה שבוצעה באמצעות האתר – כאמור בסעיף ה' לא יאוחר מ - 14 יום מיום קבלת המוצר, בכפוף לכתוב בסעיף 5.4 ולכך שהמוצר הוחזר, חדש, ללא פגם, שלא נעשה בו שימוש והוא מוחזר באריזת המשלוח המקורית וסגורה ובצרוף חשבונית הרכישה.

 

5.3 במקרה של החזרת מוצר או ביטול עסקה, יבוטל חיוב המשתמש/ת בגין המוצר או העסקה שבוטלה, חברת  סבאג פרו תחזיר בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר ו/או השירות חזרה במשרדי הספק, את מחיר העסקה ששולם בניכוי דמי המשלוח ודמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר כחוק.

אם קיבלתם את המוצר ו/או הוא כבר נשלח אליכם, עליכם החובה להחזרת המוצר לחברת "סבאג פרו" בכתובת - ת.ד 11140 זכרון יעקב מיקוד 3099001, על חשבונכם.

5.4 ביטול של עסקה ייעשה באמצעות פנייה בכתב לסבאג פרו / בריו ישראל בלבד, באמצעות פקס למספר :035366226 ו/או באמצעות שליחת דוא"ל לשירות הלקוחות בכתובת info@sabgapro.com

5.5 לידיעתכם מוצרים הנמכרים באתר הינם מוצרים המוגדרים כטובין פסידים ו/או טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית. ע"פ הוראת החוק.

 

6. תוכן האתר

התמונות באתר נועדו להמחשה בלבד. למרות המאמץ הרב המושקע והכול על מנת שהאתר, תכולתו, המוצרים והשירותים והמידע המצוי בו יהיו מלאים, מדויקים ועדכניים, עשויים להימצא באתר, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות, חברת סבאג פרו לא תישא בכל אחריות בגינם ו/או בקשר עימם.

למען הסר ספק, חברת סבאג פרו לא תישא בכל אחריות לטעויות הדפסה, תיאור מוצרים, מחיר, תנאי תשלום, תמונות וכל מידע אחר לגבי המוצרים.

 

7. מחירים ומחירונים

המוצרים המוצעים למכירה באתר כוללים מע"מ והינם המחיר הסופי שיגבה למעט שימוש בקופונים בעלי קוד הנחה בתוקף. חברת סבאג פרו אינה מתחייבת כי המחירים המוצעים על ידה באתר הנם המחירים הנמוכים ביותר עבור המוצרים. מחיר המוצרים באתר אינו כולל דמי משלוח.

 

8. זכויות קניין וסימני מסחר

כל זכויות הקניין והקניין הרוחני באתר, לרבות עיצובו, התוכנה, היישומים, קוד המחשב, הקבצים הגרפיים, התמונות, סרטוני הוידאו, העיצובים, הטקסטים, המפרטים, וכל מידע אחר באתר ו/או הקשור בו ("תכולת האתר"), הינם בבעלותה הבלעדית של חברת סבאג פרו ולא יעשה בהם כל שימוש אלא באישור חברת סבאג פרו בלבד.

השמות והלוגוbario   בריו  בישראל ,וכל סימני המסחר באתר ו/או הקשורים בשמות אלה הינם סימני מסחר רשומים וקניינה הבלעדי של חברת סבאג פרו ברשת האינטרנט במדינת ישראל . אין לעשות בסימני המסחר כל שימוש, אלא אם ניתנה הרשות לכך מראש ובכתב על ידי חברת סבאג פרו.

9. הגבלת השימוש

אין להעתיק, לשחזר, לשכפל, להפיץ, להציג, לטעון, לשדר, לפרסם, לעדכן, למכור, להכניס שינויים ו/או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, בכל צורה או דרך שהיא, בתכולת האתר ו/או בפריטי המידע, התוכנה, המוצרים ו/או השירותים שמקורם באתר, כולם או חלקם, אלא בכפוף לתנאי השימוש או אם ניתנה הרשות לכך מראש ובכתב על ידי חברת סבאג פרו . אין לעשות באתר ו/או בתכולת האתר שימוש לכל מטרה בלתי חוקית. שימוש, במישרין או בעקיפין במידע הקיים במאגרי הנתונים של האתר הינו אסור בתכלית האיסור.

הנך רשאי/ת לעשות שימוש בחלקים מן האתר לצורך הזמנת מוצרים או כאמצעי לביצוע רכישות דרך האינטרנט בלבד, בכפוף לכך שלא יבוצע כל שינוי מכל מין וסוג שהוא באתר וכן כי ישמרו כל ההודעות הקשורות לזכויות הקניין והקניין הרוחני הכלולות באתר.

 

10. הגבלת אחריות

האתר מוצע ומוצג בתום לב, כפי שהוא ("AS IS"), בלא כל התחייבות ו/או מצג, מפורש או משתמע, מצידה של חברת סבאג פרו.

10.1 האחריות בלעדית למוצרים המפורסמים לרכישה באתר, חלה על היצרנים ו/או היבואנים . בהתאם לתנאי השימוש ועל פי חוק.

10.2 חברת סבאג פרו אינה ולא תהיה אחראית כלפיך לכל נזק ישיר, עקיף, מקרי, מיוחד או תוצאתי ו/או כל נזק אחר, לרבות, מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן שימוש, נתונים ו/או בגין אובדן רווחים ישירים או עקיפים, הנובעים או קשורים בדרך כל שהיא בשימוש, העתקה ו/או הצגה של האתר, בגין עיכוב בשימוש ו/או אי יכולת שימוש באתר ו/או במוצרים שנרכשו באמצעותו, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מהשימוש באתר, בין אם בעילה חוזית ו/או נזיקית ו/או כל עילה אחרת.

10.3 חברת סבאג פרו אינה מתחייבת ששירותי האתר יינתנו כסדרם, לא יופרעו או יופסקו, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני כל גישה בלתי מורשית למחשבים, או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, של חברת סבאג פרו והיא לא תישא בכל אחריות כלפיך במקרה של שיבושים או בעיות כאמור.

10.4 בכל מקרה באם חברת סבאג פרו לא תוכל לעמוד בהתחייבויותיה ו/או לספק את המוצרים או בכל מקרה של שיבושים אחרים כגון בעיות מלאי, חוסר, אספקה וכיוב', או בעיות הנובעות מכוח עליון ו/או הנובעות מגורמים או אירועים שאינם בשליטתה של חברת סבאג פרו , אזי, למעט הזכות לביטול הרכישה, תוך זיכוי חשבונך בסכום החיוב (במידה וחויב), לא תישא חברת סבאג פרו בכל אחריות שהיא.

11 .  קישורים לאתרים זרים

האתר מכיל קישורים לאתרים ושירותים באינטרנט, שאינם מופעלים על ידי חברת סבאג פרו ושאין לה כל שליטה בהם (להלן-"אתרים אחרים "). השימוש באתרים אחרים יעשה ישירות מול בעלי האתרים, על אחריותו/ה הבלעדית והמלאה של המשתמש/ת ובכפוף לכל תנאי השימוש הרלוונטיים. חברת סבאג פרו אינה ולא תהא אחראית, לשימוש ו/או פעולה ו/או התקשרות שיבוצעו באתרים אחרים ו/או לתכנים המופיעים בהם.

פרטיות וסודיות המידע

המידע הנמסר על ידך באתר נועד לשימוש בלעדי של חברת סבאג פרו ולצורך השימוש באתר, וישמר במסגרת מאגר מידע על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981. הסכמתך לתנאי השימוש מהווה הסכמה להכללת המידע במאגר כאמור. חברת סבאג פרו מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה, באמצעים העומדים לרשותה, כדי לשמור על ולסכל פגיעה אפשרית בפרטיות המידע שנמסר על ידך, אך עם זאת, אין בידיה לשלול שיבושים באופן מוחלט והיא לא תישא בכל אחריות עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים שיגרמו כאמור.

חברת סבאג פרו רשאית לפנות אליך בדואר אלקטרוני, בכתב או בעל פה, בכל מידע בדבר מבצעים באתר ו/או חברת סבאג פרו ו/או בדבר פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו"ב, לפי שיקול דעתה. אם אינך מעוניין/ת בכך, אנא ציין/ני זאת בפרסום הראשון שיישלח אליך והחזר/י אותו אל חברת סבאג פרו .

12. שירות לקוחות

12.1 בשאלות לגבי המוצרים המוצגים באתר הנוגעות למפרט הטכני של המוצר,למידע על תפעול המוצר,אחריות, אנו מזמינים אותך להיכנס לאתר האינטרנט שלנו למדור שאלות ותשובות או לפנות אלינו דרך דואר אלקטרוני למחלקת שרות לקוחות בכתובת : info@sabagpro.com

12.2 לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו ניתן למצוא בדף צור קשר או ניתן לפנות לחברת סבאג פרו דרך דואר אלקטרוני למחלקת שרות לקוחות  info@sabagpro.com נציגי שרות לקוחות ישמחו לעמוד לשירותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה ובכל נושא אחר על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.

 12.3  שעות פעילות השרות יעודכנו באתר .

 

13. תנאים נוספים

13.1 " סבאג פרו" משמע, לרבות עובדיה ונציגיה או מי מטעמה.

13.2 " סבאג פרו" שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש מזמן לזמן לפי שיקול דעתה הבלעדי. תנאי שימוש מעודכנים יכנסו לתוקפם תוך 7 ימים מיום פרסומם באתר.

13.3 " סבאג פרו" הזכות לקבוע את המוצרים והשירותים לרכישה באתר וכל הקשור בהם, וכן להגביל מכירת מוצרים ושירותים, הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי.

13.4 " סבאג פרו" שומרת על זכותה להפסיק בכל עת את פעילות האתר והשימוש בשירותים המוצעים בו, לרבות הקישורים לאתרים אחרים , על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת.

13.5 " סבאג פרו" רשאית לשנות את האתר, מבנהו, מראהו, תכניו, היקף השירותים הניתנים בו וכל בו, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי "חברת סבאג פרו" בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או בגין תקלות שיתרחשו עקב ביצוע השינויים.

 

13.6 התקנון המאושר הינו זה המפורסם כאן יש לוודא שהעותק המצורף בקובץ PDF לאתר תקין ותואם את זה באתר.

bottom of page